Zápisy do 1. třídy pro rok 2021/2022

 

Pro školní rok 2021/2022 bude do prvního ročníku ScioŠkoly přijato 14 dětí.
Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol.


Upozorňujeme rodiče, že o naši ScioŠkolu je letos velký zájem, a proto neočekáváme, že by mohli být přijati uchazeči, kteří nesplňují žádná zvýhodňující kritéria (uvedená níže) pro přijetí.


4. Oficiální závazná přihláška

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné doručit do 2. dubna závaznou přihlášku. Později doručené přihlášky bude možné zohlednit pouze v případě nenaplnění kapacity.

 1. osobně,
 2. poštou,
 3. datovou schránkou,
 4. naskenovanou e-mailem s pozdějším doručením poštou nebo osobně.

Upozorňujeme však rodiče, že o naši ScioŠkolu je letos velký zájem, a proto neočekáváme, že by mohli být přijati uchazeči, kteří nesplňují žádná zvýhodňující kritéria (uvedená níže) pro přijetí.

5. krok: Povinné kritérium

Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. Pokud jste se zúčastnili ScioŠkoly nanečisto, již jsme toto kritérium posoudili. Pokud ne, pozveme Vás k pohovoru v době zápisu, budete-li po seřazeni uchazečů dle pořadí mezi těmi, kteří mohou být vzhledem k počtu otevíraných míst přijati.

Předmětem hodnocení bude:

 • zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a výukové metody využívané ve ScioŠkolách,
 • zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol,   
 • zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů.

Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

Budou-li rodiče pozváni k pohovoru, může se dítě v rámci neformální části zápisu zúčastnit programu, kde se děti seznámí školou a průvodci, a kde bude posouzena jejich školní zralost pro případné doporučení odkladu povinné školní docházky. Nebude-li osobní účast možná, uskuteční se program online. 

Hodnoty a pedagogické zásady ScioŠkol

6. krok: Zvýhodňující kritérium

Bude-li zájemců více než 14, seřadíme je po přijetí přihlášek podle těchto kritérií v následujícím pořadí:

 1. Absolvovali ScioŠkolu nanečisto
 2. Mají sourozence na stejné ScioŠkole,
 3. Byli přijati na danou ScioŠkolu v loňském roce a požádali o odklad,
 4. Mají trvalé bydliště v dané obci nebo MČ,
 5. Mají sourozence na jiné ScioŠkole nebo který je absolventem ScioŠkoly,
 6. Dle losu.

Sourozencem pro účely přijímání do ScioŠkoly je i dítě žijící v jedné rodině, ač není pokrevným příbuzným. Dále splňuje kritérium i sourozenec dítěte, které již bylo na ScioŠkolu přijato (do vyššího ročníku), ale nastoupí až od následujícího školního roku.

7. krok: Rozhodnutí o přijetí

Jelikož rozhodujeme ve správním řízení, máte podle § 36 odst. 3 správního řádu právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a podle § 38 odst. 1 správního řádu nahlížet do spisu. Obojí bude možné od 13. 4. 2021, konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky (na čísle 604 140 616) nebo emailem (na adrese brno@scioskola.cz), doporučujeme tak učinit nejpozději do 17. 4. 2021 neboť v následujících dnech již budou moci být vydávána rozhodnutí o nepřijetí.

Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) zveřejníme na internetových stránkách nejpozději do konce dubna. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nebude-li dítě přijato, zašleme vám rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou ihned po naplnění kapacity prvního ročníku a poté, co dostanete možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a nahlédnout do spisu.

Pokud jsme již smlouvu o vzdělávání neuzavřeli dříve, uzavřeme ji nyní. Bez uzavření smlouvy nemůže být dítě přijato.

8. krok: Nástup do školy

Pokud vše klapne, 1. září se uvidíme ve ScioŠkole!

 Další informace k zápisům

     

Odklad povinné školní docházky

Není-li Vaše dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, můžete v době od 1. do 30. dubna požádat o odklad povinné školní docházky dítěte. K povolení odkladu podejte prosím žádost mezi 1. do 30. dubnem a doložte ji doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tiskopisem žádosti Vás vybavíme při zápise. Dítě, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

Zvýhodňující kritérium sourozence

Sourozencem pro účely přijímání do ScioŠkoly je i dítě žijící v jedné rodině, ač není pokrevným příbuzným. Dále splňuje kritérium i sourozenec dítěte, které již bylo na ScioŠkolu přijato (do vyššího ročníku), ale nastoupí až od následujícího školního roku.