Zápis

zápis

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Do prvního ročníku 2020/21 je přijato 12 dětí. Kapacita školy pro tento školní rok je obsazena.

Zápis pro školní rok 2020/21 proběhne v distančním režimu. Rodiče, kteří již vyplnili předběžnou přihlášku budou vyzváni k online hovoru v němž bude zjištěn soulad s hodnotami školy. 

Pro školní rok 2020/2021 bude do prvního ročníku ScioŠkoly přijato 12 dětí. Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a principy ScioŠkol.

Předběžná přihláška

Pokud se rozmýšlíte, zda je ScioŠkola pro vaše dítě vhodná, případně již napevno uvažujete o tom, že byste chtěli mít ScioŠkoláka, pak je nejlepší vyplnit předběžnou přihlášku. Součástí přihlášky je možnost přihlásit se do programu ScioŠkola nanečisto, který proběhne v několika termínech. 

 

ScioŠkola nanečisto (klubík) – aktuální termín 18.3.2020, 15:30 – 17:00

ScioŠkola nanečisto je vzdělávací program organizovaný ScioŠkolou, určený rodičům i dětem. Cílem programu je představit jim hodnoty, principy a fungování ScioŠkol.

V rámci ScioŠkoly nanečisto se:

 • dítě ve skupině dalších uchazečů zúčastní cca 90 minutového vzdělávacího programu vedeného průvodci ScioŠkoly, kdy bude neformálním způsobem (formou hry či rozhovoru s průvodcem) seznámeno s prostředím školy. 
 • oba rodiče zúčastní cca 30 minut dlouhého pohovoru s vedením školy, během kterého se blíže seznámí s pedagogickými postupy uplatňovanými ve ScioŠkole. Na základě pohovoru bude posouzen soulad či nesoulad rodičů s hodnotami a principy ScioŠkol.

Po absolvování ScioŠkoly nanečisto bude vyhodnoceno splnění povinného kritéria souladu rodičů s hodnotami a principy ScioŠkol. Budete tedy s předstihem vědět, zda vaše dítě může být do ScioŠkoly přijato.

Absolvování programu ScioŠkola nanečisto je v pořadí prvním zvýhodňujícím kritériem při přijímání na ScioŠkolu. K jeho uznání je nutné uzavřít smlouvu o vzdělávání ve školou  stanoveném termínu, zpravidla týden až dva týdny po absolvování ScioŠkoly nanečisto. Uzavřením smlouvy o vzdělávání se ScioŠkola zavazuje zajistit vzdělávání dítěte ve ScioŠkole.

Uchazeči budou 3. dubna seřazeni dle následujících kritérií a v případě souladu rodičů s hodnotami a principy ScioŠkol budou postupně přijímáni do naplnění kapacity školy.

 1. Uchazeči, kteří absolvovali ScioŠkolu nanečisto, dále
 2. uchazeči se sourozencem na stejné ScioŠkole, dále
 3. uchazeči, kteří byli přijati na danou ScioŠkolu v loňském roce, a ředitel ScioŠkoly rozhodl o odložení jejich povinné školní docházky, dále
 4. uchazeči s trvalým bydlištěm na Praze 11, dále
 5. uchazeči se sourozencem, který se vzdělává na jiné ScioŠkole, nebo který je absolventem ScioŠkoly, dále
 6. vylosovaní uchazeči.

Pokud splnění povinného kritéria soulad s hodnotami a principy ScioŠkol nebylo posouzeno v rámci ScioŠkoly nanečisto, bude posouzeno v rámci osobního pohovoru se zákonnými zástupci a dítětem v termínu stanoveném ředitelem školy. Splnění povinného kritéria nebude ověřováno u uchazečů, kteří po sestavení pořadí nemohou být,  z důvodu překročení kapacity, do školy přijati.

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce v době od 1. do 30. dubna 2020 požádat ředitele školy o odklad povinné školní docházky.

Soulad rodičů s hodnotami a principy ScioŠkol

Povinným kritériem pro přijetí je sdílení pedagogických principů a výukových metod ScioŠkoly, a proto bude předmětem hodnocení v rámci osobního pohovoru s rodiči (doporučujeme účast obou rodičů):

 • zda rodiče znají a sdílejí pedagogické principy a alternativní výukové metody využívané ve ScioŠkolách,
 • zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol,  
 • zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů.

Hodnotí se souznění s pedagogickými principy ScioŠkoly, očekávání rodičů od školy a potenciál k dobré spolupráci školy a rodičů, která hraje významnou roli ve vzdělávacím procesu dítěte. Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

Sourozenci

Sourozencem pro účely přijímání do ScioŠkoly jsou i děti žijící v jedné rodině, ač nejsou pokrevními příbuznými. Toto kritérium splňuje i sourozenec dítěte, které již bylo na ScioŠkolu přijato (do vyššího ročníku), ale nastoupí až od následujícího školního roku.

Odklad povinné školní docházky

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky. Žádost o odklad povinné školní docházky dítěte, které má nastoupit do první třídy ve školním roce 2020/2021, musí být podána řediteli školy v době zápisu, tedy od 1. 4. do 30. 4. 2020. Žádost musí být doložena spolu s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Dítě, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

Poučení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí

Ředitel školy rozhoduje o přijetí či nepřijetí dítěte do první třídy ve správním řízení, a proto v souladu s § 36, odst. 3 správního řádu jsou účastníci oprávněni seznámit se s podklady pro rozhodnutí. Seznámit se s podklady pro rozhodnutí musí mít možnost každý uchazeč, resp. jeho zákonní zástupci, s výjimkou těch, kteří se tohoto práva vzdali, nebo těch, jimž bude plně vyhověno (budou přijati). Účastníci mají také v souladu s § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu. Seznámit se s podklady pro rozhodnutí bude možné od 13. 4. 2020, konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky (na čísle 604 140 616) nebo emailem (na adrese brno@scioskola.cz), doporučujeme tak učinit nejpozději do 17. 4. 2020 neboť v následujících dnech již budou moci být vydávána rozhodnutí o nepřijetí.

Zveřejnění rozhodnutí o přijetí

Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) bude zveřejněn na internetových stránkách školy nejpozději do 23. 4. 2020. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí budou vyhotovena a odeslána rodičům doporučeně poštou ihned po naplnění kapacity prvního ročníku, nejpozději však do 30. 4. 2020.

 

100% úspěch u přijímaček

100% – to je podezřelé číslo i ve volbách v Severní Koreji. Věřte, nevěřte u našich absolventů platí už druhý rok po sobě. Pravda zatím jsou to pořád procenta z malé základny, hla..

Blog

„Žijeme v revoluční době,“ říkal mi v roce 1990 učitel informatiky a přidával své vize o tom, jak bude jednou mít každý svůj počítač, který bude sloužit mimo jiné pro psaní dopisů, ty si pěkně v klidu opraví a pak vytiskne na domácí tiskárně – panečk..

Kontakt

Jak se k nám dostanete:
Sokolova 4